Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Op alle diensten gelden mijn algemene voorwaarden. Deze kunt u hieronder vinden.

Opgesteld door:
Doo-Dah! trimsalon, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81983506. BTW nummer NL002742738B88

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Opdrachtgever: eigenaar van de hond/honden en wederpartij van Doo-Dah! trimsalon.
 • Doo-Dah!: wederpartij van opdrachtgever.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
 • Hond: een of meerdere honden van de eigenaar, waarop de overeenkomst tot dienstverlening van toepassing is.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Doo-Dah! en opdrachtgever waarop Doo-Dah! deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Inschrijving

 1. Bij het eerste contact worden de gegevens van de opdrachtgever, de hond, de dierenarts  en gegevens omtrent de verzorging ingevoerd in het bijzijn van de opdrachtgever waarmee deze akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Artikel 4. Rechten en plichten

 1. Doo-Dah! verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor de hond  van de opdrachtgever.
 2. Doo-Dah! zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van de hond met inachtneming van het welzijn van de hond.
 3. Doo-Dah! behoudt zich het recht voor om een overeenkomst te beëindigen.
 4. Doo-Dah! behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een hond te weigeren.
 5. Doo-Dah! is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van de hond.
 6. Doo-Dah! behoudt zich het recht voor de dienst waarop de overeenkomst van toepassing is, te laten uitvoeren door derden zonder overleg vooraf met opdrachtgever.
 7. Doo-Dah! behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.
 8. Doo-Dah! behoudt zich het recht voor om een afspraak af te zeggen wegens ziekte of wegens weersomstandigheden die de veiligheid van de hond, dan wel Doo-Dah! in gevaar brengen.
 9. Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

Artikel 5. Rechten en plichten opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn.
 2. De hond dient te zijn ingeënt (cocktail- en kennelhoestvaccinatie) en Doo-Dah! mag te allen tijde het bewijs hiervan opvragen (inentingsboekje).
 3. De hond dient recentelijk te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken.
 4. De eigenaar zorgt, uiterlijk bij het afleveren van de hond voor het verstrekken van alle gevraagde informatie, die van belang is voor een goede en verantwoorde verzorging van de hond. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens Doo-Dah! voor schade ondervonden vanwege het niet vermelden van informatie, dan wel het verstrekken van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarop de overeenkomst van toepassing is.
 5. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de hond op de afgesproken tijd/dag bij de trimsalon wordt gebracht. Indien de hond niet op de afspraak verschijnt , wordt de geplande service onverminderd in rekening gebracht.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever blijft gedurende de overeenkomst met Doo-Dah! zelf aansprakelijk voor de hond.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Doo-Dah! of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van schade aan Doo-Dah! of derden worden op opdrachtgever verhaald.
 3. Doo-Dah! is niet aansprakelijk voor het weglopen of anderzijds verdwijnen van de hond, tenzij Doo-Dah! opzet of grove schuld te wijten valt.
 4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de betreffende hond de door de wet vereiste inentingen hebben gehad.
 5. Doo-Dah! is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken.
 6. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten.

Artikel 7. Ziekte van het dier

 1. Opdrachtgever is verplicht Doo-Dah! zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele ziektes van de hond, waardoor een trimafspraak beïnvloed wordt.
 2. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet en gelden de annuleringsvoorwaarden.

Artikel 8. Betalingen

 1. Betalingen dienen contant te geschieden na afloop van de verzorging van de hond.
 2. Van de opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van diensten worden geweigerd.
 3. Indien na afloop van de verzorging van een hond blijkt dat Doo-Dah! meerwerk heeft moeten verrichten is Doo-Dah! gerechtigd dit door te berekenen.
 4. Bij niet nakomen van betaling is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van de getrimde hond worden geweigerd totdat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van de hond komen geheel ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 9. Aanbiedingen en prijsopgaven

 1. Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen diensten verbandhoudende kosten, zullen worden doorberekend.

Artikel 10. Levering van diensten

 1. De levering van diensten geschiedt in de trimsalon.
 2. Indien is overeengekomen dat de hond wordt opgehaald of teruggebracht, zal hij op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 3. Als de opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

Artikel 11. Annuleringsvoorwaarden

 1. Annuleringen moeten schriftelijk (per whatsapp of e-mail) of telefonisch ingediend worden. (adressen vermeld op de website www.Doo-Dah.nl en/of telefonisch opvraagbaar).
 2. Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd.
 3. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van Doo-Dah!) verschuldigd.
 4. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van Doo-Dah!)  verschuldigd.
 5. Artikel 11.3 en 11.4 gelden niet, wanneer er sprake is van een overlijdensgeval of terminaal ziektegeval binnen de familie 1e of 2e graad en de opdrachtgever dit schriftelijk kan aantonen.
 6. Artikel 11.3 en 11.4 gelden niet, wanneer de betreffende hond is overleden.
 7. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet.
 8. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde.
 9. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit liggend buiten de macht van Doo-Dah! die van zodanige ernst of omvangrijk is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.
 10. Voor eventuele schade door overmacht zoals hierboven vermeldt kan Doo-Dah! niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 12. Geschillen

 1. Op overeenkomsten gesloten tussen Doo-Dah! en de opdrachtgever is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.

Artikel 13. Klachten

 1. Klachten terzake van een door Doo-Dah! verleende dienst zijn slechts van waarde mits Doo-Dah! binnen 48 uur schriftelijk (per whatsapp of e-mail) en/of telefonisch op de hoogte is gebracht van de klacht, EN de opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich met de hond bij de trimsalon heeft vervoegd. Klachten, die slechts op social media worden geventileerd worden als laster aangemerkt en als zodanig behandeld.
 2. Doo-Dah! zal na ontvangst van de klacht en het zien van de hond in kwestie, binnen alle redelijkheid, een geschikte oplossing aanbieden. Deze oplossing strekt niet verder dan het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.

24 februari 2021